EN

Избери камера от картата

За Webcams.bg

Webcams.bg прилага всички инструкции за защита на личните данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), издадени на основание чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1 от 7 февруари 2007 г.

Webcams.bg e наясно с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, че всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Съгласно §1, т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, "специфични признаци" са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.

Някои от средствата за наблюдение съдържат "лични данни", тъй като включват информация, която по смисъла на чл. 2, ал.1 от Закона за защита на личните данни е способна да разкрие физическата идентичност на лицето, което е заснето.

На сайта могат да се видят стрийминги от камери разположени по редица ключови места, като по този начин се създава удобство за гражданите, давайки възможност да бъдат информирани за атмосферните условия, трафика по пътищата и др.

Уебкамери

Авио трафик радар